คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และ อนุบาล 2 โรงเรียนสวนมิสกวัน กรุงเทพฯ
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และ อนุบาล 2 จำนวน 88 คน จากโรงเรียนสวนมิสกวัน กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ทางด้านทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกในเอเชีย ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ในการชมพิพิธภัณฑ์ ผ่านระบบเทคโนโลยีสร้างการมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการและผู้ชม ได้แสวงหาความรู้ พัฒนา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรง และเป็นการสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เข้าชม

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment