คณะผู้ปกครอง “กลุ่มบ้านเรียนรู้” จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้ปกครอง “กลุ่มบ้านเรียนรู้” จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยอาจารย์ ทพญ.ปุญญานิช รุ่งนาวา ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่คณะผู้ปกครอง “กลุ่มบ้านเรียนรู้” เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรง ซึ่งพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ทางด้านทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกในเอเชีย ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ในการชมพิพิธภัณฑ์ ผ่านระบบเทคโนโลยีสร้างการมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการและผู้ชม เพื่อให้เกิดการสื่อสารความรู้ และการสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เข้าชม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment