คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินบริจาค จากบริษัท สายน้ำทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
เพื่อร่วมสนับสนุนด้านการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรต่างๆ และเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน
ของโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมรับมอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท จาก พลเรือโท สุรัตน์ นัยสวัสดิ์ พร้อมด้วย นายกุณฑล นัยสวัสดิ์ จากบริษัท สายน้ำทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมกรรมการประจำคณะ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสนับสนุนด้านการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment