โครงการสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีงบประมาณ 2564-2567

 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2564-2567

โดยมีคณะกรรมการประจำคณะ / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ / รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมฯ / บุคลากรสายวิชาการ / ผู้ช่วยอาจารย์ /หัวหน้าคลินิก /หัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วยต่างๆ เข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็น ร่วมจัดทำวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ โดยจัดการสัมมนาระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 (ส่วนหลัง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment