คณบดีและทีมผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ทีมผู้บริหารระดับสูง
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อเจรจาความร่วมมือร่วมกัน

 

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหารระดับสูง จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี กุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนนท์ ไพบูลย์ศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ นายแพทย์อนวัช เสริมสวรรค์ และคณะฯ ได้เข้าพบคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ และ คณะผู้บริหารของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา เพื่อพบและแลกเปลี่ยนสาระด้านการสนับสนุนการจัดการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 ทางทันตกรรม

 

ในการเข้าพบครั้งนี้ ได้มีการส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่บุคคลทางการแพทย์ชนิดแรงดันอากาศบวก ( PAPRs ) จำนวน 10 ชุด ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ผลิตขึ้น โดย ศูนย์วิจัย สจล. ร่วมกับภาคเอกชน เพื่อส่งมอบให้คณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อใช้สำหรับให้บริการผู้ป่วยทางทันตกรรมอย่างปลอดภัย ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อไป นอกจากนี้ ยังได้มีแนวทางการพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการก้าวสู่ระบบ โรงพยาบาลทันตกรรมที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงในอนาคตร่วมกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment