คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จำนวน 108 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม
การเรียนการสอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
พร้อมเยี่ยมชมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงนฤมล พันธุ์ประดิษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จำนวน 108 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมบรรยายการแนะนำการเข้าศึกษาเรียนต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกเข้าศึกษาต่อ จากนั้นคณะครูและนักเรียน เข้าชมบรรยากาศการเรียนการสอนภายในห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ และคลินิกการเรียนการสอนของนักศึกษาทันตแพทย์ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย และกิจกรรมรุ่นพี่-รุ่นน้อง สวนกุหลาบ พร้อมตอบข้อซักถาม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายในชีวิต ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment