สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับกฎหมายที่ควรทราบและ Talk Show
จากทันตแพทย์รุ่นพี่มาเล่าเรื่องประสบการณ์ในหัวข้อ “จบแล้วไปไหนดี” แก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6

 

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับกฎหมายที่ควรทราบ และ Talk Show ในหัวข้อ “จบแล้วไปไหนดี ” แก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ทพ.ลาภิศ ชื่นกลิ่น กรรมการจรรยาบรรณและการแก้ไขกฏหมายจากทันตแพทยสภา, ทพญ.ศตดรัณ ชาญชัยพฤกษ์, ทพ.วรวัฒน์ วรรธนะศิรินทร์ และ อ.ดร.ทพญ.วรัญญา จันตะดุลย์ ซึ่งเป็นทันตแพทย์รุ่นพี่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้องประชุม 302 – 303 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment