พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีส่งมอบงานใน ตำแหน่งคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ ส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คนใหม่ โดยมี ประธานที่ปรึกษาคณบดี ที่ปรึกษาคณบดี ผู้บริหารและกรรมการประจำคณะเข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี

 

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ พร้อมมอบของที่ระลึกและร่วมแสดงความยินดีแก่คณะผู้บริหารชุดใหม่ ณ ห้องประชุมกรรมการประจำคณะ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment