กิจกรรม Exit interview (part II) สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
และฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562

 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Exit interview (part II) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย ครั้งที่ 2) แก่บัณฑิต และมหาบัณฑิตของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมรสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment