คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ
เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ในงานแรกพบ DTMU 53 และ DTMIDS7

 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ได้แก่ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ในงาน แรกพบ DTMU 53 และ DTMIDS7 เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ สร้างขวัญกำลังใจและสานสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ และนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment