ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำวิจัย Research Methodology for the Trainers: Trends and tips for Clinical Research
โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประสบการณ์งานวิจัย 2: Clinical Research”

 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณคลินิก ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำวิจัย Research Methodology for the Trainers: Trends and tips for Clinical Research จัดโดยราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2563 โดยภายในงานมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมบรรยายและได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประสบการณ์งานวิจัย 2: Clinical Research” โดยมีทันตแพทย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment