พิธีปิดโครงการอบรมวิชาการ “New Southbound Special Needs Patients Oral Care” Training Program
สำหรับทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน International Special
Needs Oral Care Medical Service Network ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Chung Shan Medical University College of Oral Medicine, Taiwan ในการดำเนินการจัดพิธีปิดโครงการอบรมวิชาการ “New Southbound Special Needs Patients Oral Care” Training Program สำหรับทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์พร้อมด้วยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน International Special Needs Oral Care Medical Service Network ณ ห้องประชุม 301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3 (ส่วนหลัง) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ควบคู่ไปกับการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์

 

พิธีปิดโครงการอบรมนั้น เริ่มจากการกล่าวสรุปรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการอบรมโดย Prof. Chia-Tze Kao, representative, Chung Shan Medical University จากนั้น ผศ.ทพ. ศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Designing Smiles Mahidol Style” และ Prof. Chuan-Hang Yu, Director of Special Needs Stomatology, Chung Shan Medical University Hospital บรรยายในหัวข้อเรื่อง “Oral Hypofunction”

 

ในโอกาสนี้ ศ.ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรแก่ทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ผ่านการอบรมจำนวน 5 คน และ 10 คนตามลำดับ พร้อมทั้งกล่าวในพิธีปิดการอบรม และกล่าวแสดงความขอบคุณต่อทุกภาคส่วนที่ทำให้การอบรมนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

เมื่อพิธีปิดการอบรมเสร็จสิ้นแล้วนั้น ในลำดับต่อมา ศ.ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ พร้อมด้วย Prof. Chia-Tze Kao, พญ. มธุรดา สุวรรณโพธิ์(ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล), ทพญ.กุลยา รัตนปรีดากุล (ผู้อำนวยการ WeCare Dental Clinic) และ พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช (ผู้อำนวยการ รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Cooperation หรือ MoC) ด้าน International Special Needs Oral Care Medical Service Network โดยมี รศ. ดร.ทพ. พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและวิเทศสัมพันธ์ และ Prof. Chuan-Hang Yu ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

สาระสำคัญของ MoC ฉบับดังกล่าว จะเป็นความร่วมมือในด้านการจัดวางระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Special needs patients) ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพทางทันตแพทย์และบุคลากรสายข้างเคียงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ป่วยพิเศษ ได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกันกับผู้ป่วยปกติ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา ระยะสั้น ร่วมสร้างงานวิจัยร่วมกัน

 

ทั้งนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะรับหน้าที่เป็นคณะแม่ข่ายของเครือข่าย และเป็นองค์กรที่เป็นที่พึ่งทางวิชาการในด้านการดูแลผู้ป่วยพิเศษของอีก 3 สถาบัน (สถาบันราชานุกูล, WeCare Dental Clinic และ รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์) โดยมี Chung Shan Medical University ที่ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) คอยให้คำปรึกษาผ่านทางผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วยพิเศษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment