รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบต้นไม้
“โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจกปี 2” แก่ 5 ส่วนงานของวิทยาเขตพญาไท เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนกลุ่มคณะจาก 5 ส่วนงานของวิทยาเขตพญาไท ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล (ประธานในพิธี) พร้อมด้วยคณบดีและผู้แทนจาก 5 ส่วนงานของวิทยาเขตพญาไท ในพิธีมอบต้นไม้ “โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจกปี 2” ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดโดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ก่อเกิดมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาเขตพญาไท

 

จากนั้นรองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และมอบต้นไม้ พร้อมของที่ระลึกโครงการปลูกต้นไม้แก่ 5 ส่วนงานเพื่อนำไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียว และถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment