คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2563

 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นประธานในงานเกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2563 และมอบเข็มที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุฯ
โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการและอายุงานทั้งสิ้น 26 ท่าน ได้แก่

 

1. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร

 

 

2. ศาสตราจารย์ คลินิก ทันตแพทย์หญิง วนิดา นิมมานนท์

 

 

 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ ชลธชา ห้านิรัติศัย

 

 

 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ บุญนิตย์ ทวีบูรณ์

 

 

 

5. รองศาสตราจารย์ ดร. ฤดี สุราฤทธิ์

 

 

 

6. ศาสตราจารย์ คลินิก ทันตแพทย์หญิง พรรัชนี แสวงกิจ

 

 

 

7. ศาสตราจารย์ คลินิก ทันตแพทย์หญิง ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์

 

 

 

8. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง เบญจมาศ อภิพันธุ์

 

 

 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ วรพงษ์ ปัญญายงค์

 

 

 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง วิภาดา เลิศฤทธิ์

 

 

 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ โชติรส คูผาสุข

 

 

 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง บุญจิรา อนุกูล

 

 

 

13. นางสุพินธุ์ รุจิแก้ว

 

 

 

14. นายทองสุข สุยะหลาน

 

 

 

15. นางอัญชลี คณฑีวงษ์

 

 

 

16. นางจินตนา วัสโสทก

 

 

 

17. นางเจริญ ศรีตาแสน

 

 

 

18. นายพรชัย ไชยยงค์

 

 

 

19. นายสมชัย ศรีพงศ์วิไล

 

 

 

20. นายอุทัย คลังทอง

 

 

 

21. นายชาญชัย ใกล้สว่าง

 

 

 

22. นางสมศรี ประสพบุญ

 

 

 

23. นางเสาวลักษณ์ แก่นแก้ว

 

 

 

24. นางมณีวรรณ ภู่เกตุ

 

 

 

25. นางสาวธนิยา หมวดเชียงคะ

 

 

 

26. นายประพันธ์ ศุภภัคพัฒนา

 

 

โดยภายในงานมีการฉายวีดิทัศน์ความประทับใจแห่งเกียรติประวัติผู้เกษียณอายุฯ การบรรเลงดนตรีไทย
โดยชมรมดนตรีไทย พิธีมอบเข็มที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุฯ และการแสดงมุทิตาจิต พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน
ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment