คณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 40 คน
เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานด้านสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)
ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและข้าราชการ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 40 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม Green Office & Green Library ของสำนักวิชาการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และสามารถนำความรู้มาใช้ในการจัดมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ซึ่งเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นสำนักงานสีเขียว อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาห้องสมุดรัฐสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียวต่อไป

ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่มีผลงานและได้รับรับรางวัลโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (Gold) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment