งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดงานนิทรรศการ CHANGE ชีวิตวิถีใหม่

 

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานนิทรรศการ CHANGE ชีวิตวิถีใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมการแข่งขันลดใช้พลังงานไฟฟ้า ครั้งที่ 3, นิทรรศการ CHANGE ชีวิตวิถีใหม่, การออกร้านค้า Green Market และบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมงาน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment