คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Chung Shan Medical University College of Oral Medicine, Taiwan
ร่วมดำเนินการจัดพิธีเปิด และ Start-Course โครงการอบรมวิชาการ “New Southbound Special Need Patient Oral Care” Training Program

สำหรับทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์

 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Chung Shan Medical University College of Oral Medicine, Taiwan จัดพิธีเปิด และ Start-Course โครงการอบรมวิชาการ “New Southbound Special Need Patient Oral Care” Training Program สำหรับทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) ควบคู่ไปกับการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์

 

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติให้กล่าวในพิธีเปิดการอบรม และร่วมบรรยายทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง “Oral Health and Ageing” โดยมี Prof. Chia-Tze Kao, Vice-President of Chung Shan Medical University และ Prof. Chuan-Hang Yu, Director of Special Needs Stomatology, Chung Shan Medical University Hospital ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Mouth Cleaning for Bedridden Patients” พร้อมทั้งกล่าวแนะนำ และสรุปรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการอบรม ซึ่งการอบรมจะมีการจัดขึ้นสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง และจะสิ้นสุดในวันที่ 21 กันยายน 2563

 

วัตถุประสงค์หลักของการอบรมวิชาการในครั้งนี้ คือการเพิ่มพูนความรู้ทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ให้แก่ทันตแพทย์ และผู้ช่วยทันตแพทย์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการบรรยายในหัวข้อต่างๆโดยบุคลากรและอาจารย์ของคณะฯ รวมไปถึงวิทยากรรับเชิญและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกคณะฯ ด้วยการสนับสนุนจาก Chung Shan Medical University College of Oral Medicine ที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันในด้านเครือข่ายการบริการทางการแพทย์และทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในระดับนานาชาติ (International Special Needs Oral Care Medical Service Network)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment