หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เข้ารับการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการการตรวจประเมินหลักสูตรและให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2563

 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ และผู้อำนวยการโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ, รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล หัวหน้าภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว และรองผู้อำนวยการโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ และคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการการตรวจประเมินหลักสูตรและให้ความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2563 ประกอบไปด้วย ศาสตราจารย์กิตติคุณทันตแพทย์วินัย ศิริจิตร เป็นประธาน ทันตแพทย์ยุวบูรณ์ จันทร์แจ่มจรูญ เป็นกรรมการ ทันตแพทย์พิชิต งามวรรณกุล เป็น กรรมการ และ ทันตแพทย์เผด็จ ตั้งงามสกุล กรรมการและเลขานุการ ในการประเมิน ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) โดยแบ่งการตรวจประเมินออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร และการถามตอบประเด็นต่าง ๆ ช่วงที่ 2 การเยี่ยมชมคลินิกต่าง ๆ และการเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น (Dental Simulation Center)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment