คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2563

 

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กล่าวต้อนรับนักศึกษา ให้โอวาทและกล่าวเปิดงาน นอกจากนี้ภายในงานมีการแนะนำการเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต แนะนำโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ (Mahidol Medical Scholars Program) แนะนำงานกิจการนักศึกษา แนะนำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและการใช้พลังงาน แนะนำหน่วยบริการสุขภาพ แนะนำเกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องประชุม 304-306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment