คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่อง Extraoral Dental Suction System
ยี่ห้อ AJAX รุ่น SP1000 จากบริษัทสตรอแมนน์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 7 เครื่อง
เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการต่อต้าน COVID-19 ในทางทันตกรรม

 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563
ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พีรพงศ์ สันติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่อง Extraoral Dental Suction System ยี่ห้อ AJAX รุ่น SP1000 จำนวน 7 เครื่อง จากบริษัทสตรอแมนน์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีคุณนงลักษณ์ กิจเจริญการกุล ผู้จัดการทั่วไป ให้เกียรติเป็นผู้แทนมอบ เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการต่อต้าน COVID-19 ในทางทันตกรรม เพื่อใช้ในการบริการทางทันตกรรม ในโรงพยาบาลสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment