มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน
โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ และ
รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรางคณา ชิดช่วงชัย ประธานหลักสูตร เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายหลังจากพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.กวิน สิปิยารักษ์ เป็นตัวแทนคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร ในเสวนาวิชาการ หัวข้อ “หลักสูตรใช้เกณฑ์ AUN-QA ใครได้ประโยชน์”

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 คณะทำงานดำเนินการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QAระดับอาเซียน หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ร่วมแสดงความยินดี พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน ณ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ทั้งนี้หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับการตรวจประเมิน AUN-QAระดับอาเซียน เมื่อวันที่ 6 -7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการรับรองหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2568

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment