คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“Smoking Cessation Practice รุ่นที่ 12 สำหรับนักศึกษาหลังปริญญา ” ประจำปีการศึกษา 2563

 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Smoking Cessation Practice รุ่นที่ 12 สำหรับนักศึกษาหลังปริญญา” ประจำปีการศึกษา 2563 โดยรับเกียรติจาก
ผศ.ทพญ.วิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดีและรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นบรรยายพิเศษ โดยมี
รศ.ทญ.นวลฉวี หงษ์ประสงค์,
ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ,
รศ. ทพญ. เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์ และ
ผศ. ดร.ทพญ.วรางคณา ชิดช่วงชัย ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมรสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) จัดโดย งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment