คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาหลังปริญญา
ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563 จากนั้น
ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน
ต่อด้วย การบรรยายเรื่อง “แนะนำแนวทางการศึกษาหลังปริญญา” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดีและรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ
“แนะนำห้องปฏิบัติการงานวิจัย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
“ระบบโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์
ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
“ระบบโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พีรพงศ์ สันติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์
“Infection Control และแนะนำการปฏิบัติงานทางทันตกรรม” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พีรพงศ์ สันติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ และทีมงาน
ช่วงบ่าย “แนะนำห้องสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล สาธิตการใช้ฐานข้อมูล Dental Education in Video” โดย elFl-Thailand และ”สาธิตการใช้ฐานข้อมูล Dentistry & Oral Science Source” โดย Discovery Service Engineer
โดยมีผู้บริหาร ประธานหลักสูตร ผู้อำนวยการหลักสูตร ผู้รับผิดชอบวิชาเอก และคณาจารย์ พร้อมด้วยนักศึกษาหลังปริญญา เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมรสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment