คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสัมมนาแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อเรื่อง
“ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งทันตแพทย์”เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาทันตแพทย์

 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสัมมนาแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อเรื่อง “ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งทันตแพทย์” ณ ห้อง B2 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ควบคู่ไปกับการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์

โดยวิทยากรที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายและแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ต่างๆนั้น เป็นบัณฑิตของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่เคยมีประสบการณ์การทำงานในสถานที่ต่างๆ อาทิเช่น โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลทหาร และสถาบันทันตกรรม
กิจกรรมดังกล่าวแบ่งเป็นการอภิปรายและการพูดคุยในกลุ่มย่อยๆระหว่างวิทยากรกับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 และ 6 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาทันตแพทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment