ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานพร้อมมอบเงินร่วมทำบุญในพิธีบำเพ็ญกุศล
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 6 พฤษภาคม และวันครบ 25 ปีแห่งการจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 รศ. ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผศ. ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช รักษาการแทนรองคณบดี, รศ. ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ, ผศ. ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ และ นางสาวกฤตติกา สายโส รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมงานพร้อมมอบเงินร่วมทำบุญในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 6 พฤษภาคม และวันครบ 25 ปีแห่งการจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน จัดโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment