คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และรางวัลวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และรางวัลวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562 โดยมีผู้บริหาร และกรรมการประจำคณะ ร่วมแสดงความยินดี ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 17

รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562

1. รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2. ศ.ดร.ทพญ.สร้อยศิริ ทวีบูรณ์ ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก
3. ผศ.ดร.ทพ.พงศ์ พงศ์พฤกษา ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

รางวัลวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562
1.ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ภาควิชาคลินิกที่มีผลงานวิจัยต่อบทความวิจัยทีได้รับการอ้างอิงสูงสุด ระหว่างปี พ.ศ.2557-2561
2.ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก ภาควิชาพรีคลินิก ที่มีผลงานวิจัยต่อบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment