คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก แก่นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563
ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกาวน์ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก แก่นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ที่จะลงฝึกปฏิบัติงานในคลินิก พร้อมร่วมชมวิดีทัศน์ และร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ก้าวแรกสู่วิชาชีพทันตแพทย์ โดย ศาสตราจารย์ คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.ผุสดี ยศเนืองนิตย์ และอาจารย์ ทพ.ประณัย นาคะปักษิณ จากนั้นเป็นพิธีมอบเสื้อกาวน์ และการกล่าวปฏิญาณตนของนักศึกษาทันตแพทย์ โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ประจำภาควิชา เข้าร่วมเป็นเกียรติภายในงาน ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment