สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญของสภาอาจารย์
ประจำปีงบประมาณ 2562 และกิจกรรมคณบดีพบประชาคมคณะทันตแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญของสภาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในรูปแบบ Online ผ่านช่องทาง Webex Meeting และห้องประชุม A2-A3 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ณัฐดนัย โชติประเสริฐ ประธานกรรมการสภาอาจารย์ กล่าวรายงานการประชุม จากนั้น
ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี กล่าวเปิดการประชุม และ
รองศาสตราจารย์ ทพ.ยสวิมล คูผาสุข ประธานสภาอาจารย์ วาระปี 2560-2562
กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของสภาอาจารย์ที่ผ่านมา
โดยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของคณะทันตแพทยศาสตร์

 

จากนั้นเป็นกิจกรรมคณบดีพบประชาคมคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยคณะผู้บริหาร เปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามข้อสงสัย
และช่วงท้ายรายการมีการจับฉลากชิงรางวัล โดยมีคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมรับฟัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment