รองคณบดีฝ่ายกายภาพและวิเทศสัมพันธ์ ชี้แจงแนวทางการดำเนินการคัดกรอง
โดยการใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” สำหรับบุคลากร สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงแนวทางการดำเนินการคัดกรอง โดยการใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” สำหรับบุคลากร สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อป้องกันความเสี่ยง และลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยมีหัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย หัวหน้าคลินิก อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเริ่มใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment