ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ
ผู้อำนวยการกองทันตกรรม โรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบระบายอากาศ ระบบดูดน้ำลาย และระบบปลอดเชื้อกลาง
โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์

 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พีรพงศ์ สันติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ นางสาวธนทิพ วิริยะวัฒนะ ผู้อำนวยการกองทันตกรรม โรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ จำนวน 10 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบระบายอากาศ ระบบดูดน้ำลาย และระบบปลอดเชื้อกลาง โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการห้องระบบระบายอากาศ และระบบดูดน้ำลายให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัยแก่ผู้มารับบริการ ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของกองทันตกรรม โรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment