ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.สมพร เรืองผกา เพื่อใช้ป้องกัน
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการบริการทางทันตกรรม

 

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พีรพงศ์ สันติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ได้แก่ แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ 6 แกลลอน ชนิดขวด 10 ขวด และชนิดขวดปั้ม 24 ขวด จาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.สมพร เรืองผกา เป็นผู้มอบ เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการบริการทางทันตกรรมของโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment