คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบ Face Shield จำนวน 200 ชิ้น
และ Disposable Gown จำนวน 200 ตัว จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
และครอบครัว พาณยง

 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563
ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.วิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ รับมอบ Face Shield จำนวน 200 ชิ้น และ Disposable Gown จำนวน 200 ตัว จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และครอบครัว พาณยง เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันในการบริการทางทันตกรรมของโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment