คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
จากทีมมดงานเดินเคียงคู่ หมอ พยาบาล คือ หน้ากาก KN95 โครงสแตนเลส และ Leg cover
สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและให้การรักษาทางทันตกรรม

 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563
ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.วิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ,
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ
รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงศรัญญา ตันเจริญ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากทีมมดงาน เดินเคียงคู่หมอ พยาบาล สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและให้การรักษาทางทันตกรรมของโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ทีมมดงาน บริจาคหน้ากาก KN95 จำนวน 100 ชิ้น คุณวิชัย เจริญสิน และคุณพมา ศิริเทพ บริจาค
โครงสแตนเลสสำหรับห้องผ่าตัด จำนวน 10 โครง พร้อมกันนี้ คุณภาณุมาศ จิราธิวัฒน์ ได้ร่วมบริจาค Leg Cover ตัดเย็บ จำนวน 100 ชิ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment