คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบกล่องอบแสง UVC รุ่น JKP-1-s 8W จำนวน 1 กล่อง จากกลุ่มจิตอาสาช่วยภัย COVID-19 JKP

 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563
ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงกัลยา  ยันต์พิเศษ รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ และรองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ชูชัย  อนันต์มานะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รับมอบกล่องอบแสง UVC รุ่น JKP-1-s 8W จำนวน 1 กล่อง จากกลุ่มจิตอาสาช่วยภัย COVID-19 JKP ประกอบด้วยนายจาตุรนต์ สุวรรณรัตน์  นายกฤษดากร  สุวรรณรัตน์ นายพัฒนาพงศ์ เทศประสิทธิ์ นายวรวิทย์ กรรณกุลสุนทร และนายนราธิป บุญบานเย็น ณ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ซึ่งกล่องอบแสง UVC ทางกลุ่มจิตอาสาช่วยภัย COVID-19 เป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นคิดค้นขึ้นและได้รับการรับรองจากภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในการทดสอบประสิทธิภาพว่าสามารถทำลายเชื้อบนพื้นผิวของ Surgical mask ได้ เพื่อมอบให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment