คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบชุด PPE set จำนวน 100 ชุด และ N95 Mask จำนวน 200 ชิ้น
เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.วิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.กัลยา ยันต์พิเศษ รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ
และรองศาสตราจารย์ ทพญ.แพรวพัชร ปัจฉิมสวัสดิ์ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
รับมอบชุด PPE set จำนวน 100 ชุด และ N95 Mask จำนวน 200 ชิ้น
จาก ทพ.ไพฑูรย์ และ ทพญ.รัศมี จินดาโรจนกุล และผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสนับสนุน เพื่อให้คณะทันตแพทยศาสตร์ ใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID – 19 แก่ผู้มารับบริการทางทันตกรรม บุคลากรทางทันตกรรม นักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment