กลุ่มบริษัทบีทีเอส (BTS) บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท
เพื่อสนับสนุนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในโครงการคลินิกทันตกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทบีทีเอส (BTS) พร้อมด้วย
นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และกรรมการ บมจ.บีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) ให้เกียรติบริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงคลินิกทันตกรรมของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.กัลยา ยันต์พิเศษ
รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เข้ารับมอบ ณ โรงแรมยู สาทร กรุงเทพฯ

 

ซึ่งทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์จะดำเนินการปรับปรุงคลินิกทันตกรรมของโรงพยาบาลทันตกรรมทั้ง 2 แห่งของคณะฯ ได้แก่ โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร จ.นครปฐม เพื่อรองรับการให้บริการทาง ทันตกรรมแก่ผู้มารับบริการ ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยจะดำเนินการปรับโครงสร้างให้ได้มาตรฐานในการป้องกันการติดเชื้อ พร้อมจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติม เพื่อการรักษาทางทันตกรรม รวมถึงการจัดเตรียมชุดป้องกัน(PPE) เพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการทางทันตกรรมเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังทำให้บุคลากรทางทันตกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถควบคุมมาตรฐานในการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment