คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเวชภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ
จากบริษัท POSE HEALTH CARE LIMITED เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

 

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเวชภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ POSE CLORITE PLUS จำนวน 24 แกลลอน โดยมี ภก.ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ CEO จากบริษัท POSE HEALTH CARE LIMITED เป็นผู้แทนส่งมอบผลิตภัณฑ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทันตแพทยศาสตร์ ใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID – 19 แก่ผู้มารับบริการทางทันตกรรม บุคลากรทางทันตกรรม นักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment