คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่อง X-Smart® Plus Endo Motor พร้อมอุปกรณ์
จากบริษัท เดนท์สพลาย ซิโรน่า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนทางด้าน Endodontics แก่คณะทันตแพทยศาสตร์

 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.กัลยา ยันต์พิเศษ รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. จีรภัทร จันทรัตน์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ รับมอบเครื่อง X-Smart® Plus Endo Motor พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 20 เครื่อง ในโครงการ Endodontics University Grant Program จากบริษัท เดนท์สพลาย ซิโรน่า (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Sarayuth Wongsethakoon Sele Manager เป็นผู้แทน เพื่อมอบให้กับภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนทางด้าน Endodontics ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ชั้น 17)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment