คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการแนะแนวศึกษาต่อ
สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6

 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการแนะแนวศึกษาต่อสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6
เพื่อให้ทราบแนวทางการศึกษาต่อในสาขาต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ณ ห้องบรรยาย A3 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment