งานประชุมวิชาการ “International Collaborative Symposium on
“Development of Human Resource in Practical Oral Health and Treatment”

 

ศ.ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “International Collaborative Symposium on “Development of Human Resource in Practical Oral Health and Treatment” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง Faculty of Dentistry, Niigata University, Japan และ Faculty of Dentistry, Universitas Gadjah Mada, Indonesia ณ Discovery Kartika Plaza Hotel, Bali ประเทศอินโดนิเซีย ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2563

 

นอกจากนี้ ศ.ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ ยังได้เข้าร่วมใน Dean’s Meeting เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางทันตกรรม รวมทั้งหารือถึงความเป็นไปได้ ในการมีความร่วมมือระหว่างกัน ของสถาบันต่างๆที่เข้าร่วมในงานประชุมวิชาการครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment