คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรมให้กับทันตแพทย์
จากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ณ ภาควิชาทันตกรรมเด็ก

 

ศ.ดร.ทพญ วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รศ. ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมเด็ก
พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำภาควิชา ร่วมมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ทันตแพทย์จากจากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ซึ่งเข้าอบรม ณ ภาควิชาทันตกรรมเด็ก เมื่อระหว่างวันที่ 13 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment