สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำกัด
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

 

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรินทร์ สูอำพัน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำกัด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ประชุม 302-303 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) โดยชี้แจงผลการดำเนินงานและสรุปกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา ให้กับสมาชิกได้รับทราบ พร้อมจับฉลากมอบรางวัลแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment