นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 จาก Kyung Hee University School of Dentistry, Korea
เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Ms. Kim Joo An, Ms. Namkung Jin, Ms. Shim Jeeeun, Ms. Lee Jung Rin และ Ms. Jeon Sung Yeon นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 จาก Kyung Hee University School of Dentistry, Korea ซึ่งเข้าศึกษาดูงานทางทันตกรรมและการสังเกตการณ์ทางคลินิก ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และภาควิชาทันตกรรมเด็ก

 

ในโอกาสนี้ ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้ให้การต้อนรับ Dr. JB Bang, Director of Dental Education จาก Kyung Hee University School of Dentistry

 

กิจกรรมการศึกษาดูงานครั้งนี้ เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่มีร่วมกันในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างทั้งสองสถาบัน โดย ผศ.ทพญ.วรณัน ประพันธ์ศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่นักศึกษาดังกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment