การเลือกตั้งผู้แทนส่วนงาน เพื่อไปดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ

 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเลือกตั้งผู้แทนส่วนงาน เพื่อไปดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ โดยมีบุคลากรร่วมใช้สิทธิลงคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งบริเวณโถงชั้น 1 ข้างศูนย์อาหาร M-Dent อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment