คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร Doctor of Dental Surgery Programme โดย AUN-QA Programme Assessment

 

เมื่อวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Dr. Tan Kay Chuan (Lead Assessor) Department of Industrial and Systems Engineering NUS Chief Quality Officer to the AUN-QA National University of Singapore, Singapore, Prof.Dr. Rowena L. Escolar Chua (Assessor) University of Santo Tomas, The Phillippines, Assoc.Prof.Dr. Mohd Nizam Ab Rahman (Assessor) The National University of Malaysia, Malaysia ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร Doctor of Dental Surgery Programme ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย AUN-QA Programme Assessment ซึ่งได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตร การนำเสนอผลการตรวจประเมินด้วยวาจา จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ และพิธีปิดการตรวจประเมิน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment