คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลง (MoU)
ร่วมมือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม กับบริษัท ไบโอแลป จำกัด

 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณวีระพัฒน์ ถกลศรี คุณรชฎ ถกลศรี คุณวินิตา เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้มีอำนาจจากบริษัท ไบโอแลป จำกัด ร่วมลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of Understanding (MoU) ที่มีระหว่างกัน โดยมี ผู้บริหารและบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารของบริษัท ไบโอแลป จำกัด และบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ เป็นการร่วมมือกันทางด้านศึกษา วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม เพื่อนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือ ดังนี้

1. เพื่อร่วมมือกันในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมไปสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์
2. เพื่อร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม
3. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมไปสู่การจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์
4. เพื่อร่วมมือกันผลักดันผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ทางทันตกรรมให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment