คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีมอบปริญญาบัตรและแสดงความยินดี แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
หลักสูตร Double Degree (International Program) Master of Science Program in Implant Dentistry,
Faculty of Dentistry, Mahidol University, Thailand and Master of Science Program in Implantology and Dental Surgery,
International Medical College (IMC), Germany ประจำปีการศึกษา 2562

 

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564
รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นประธานในพิธีมอบปริญญาบัตรและร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร Double Degree (International Program) Master of Science Program in Implant Dentistry, Faculty of Dentistry, Mahidol University, Thailand and Master of Science Program in Implantology and Dental Surgery, International Medical College (IMC), Germany ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา จัดโดยงานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment