โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การดูแลอนามัยช่องปากผู้สูงอายุ”

 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การดูแลอนามัยช่องปากผู้สูงอายุ” โดยมีพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ นักศึกษาและผู้ดูแลผู้สูงอายุ เข้าร่วมการอบรม ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment