คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 8
ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พีรพงศ์ สันติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ควบคุมคลินิก หัวหน้าคลินิก หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรของคณะฯ ได้ร่วมงานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ซึ่งมีหน่วยงานจาก 11 สถาบัน ได้แก่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, , คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลสงฆ์, โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน, โรงพยาบาลราชวิถี, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, สถาบันโรคผิวหนัง, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันประสาทวิทยา, สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

 

โดยภายในงานมีการนำเสนอผลงานคุณภาพจาก 11 สถาบัน ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ร่วมนำเสนอจำนวน 2 เรื่อง คือ 1. Digital Era of Implant Dentistry เจ้าของผลงาน ทันตแพทย์ประณัย นาคะปักษิณ 2. Virtual Planning and Clear Aligner Design for Dentofacial Deformity เจ้าของผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สมชาติ เราเจริญพร และนำเสนอผลงาน Poster Round เรื่อง บูรณะฟื้นฟูใบหน้าด้วยสิ่งประดิษฐ์ ทีมรักษาจำเป็นอย่างไร เจ้าของผลงานคลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร พร้อมร่วมฟังการบรรยายเรื่อง Precision Medicine & HA โดย อ.นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ที่ปรึกษาสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน สรพ. การเสวนาผู้บริหาร ทีมการพยาบาล ทีมพัฒนาคุณภาพ และการประกวดคลิป VDO ชิงรางวัล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment