โครงการยุวทูตสุขภาพดี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับรางวัลการประกวดผลงานประเภท Team Good Practice Award ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ, รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พีรพงศ์ สันติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์, อาจารย์ ทันตแพทย์คมสัน ลาภาอุตย์ รองหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน ทันตแพทย์หญิงดลพร ถกลวิบูลย์ และ ทันตแพทย์หญิงฉัตฑริกา ฉัตรณรงค์ชัย เป็นผู้แทนโครงการยุวทูตสุขภาพดี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบรางวัลการประกวดผลงานประเภท Team Good Practice Award ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 “ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน” โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ ได้ร่วมนำเสนอผลงานโครงการยุวทูตสุขภาพดี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานดังกล่าวด้วย ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment